FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectiv specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: “Prim – Performanță și inovare în management”

Contract nr. POCU 227/3/8/117868

 

 

FIȘĂ PREZENTARE PROIECT

 

Titlu proiect:

Prim – Performanță și inovare în management

 

Perioada implementare:

Mai 2018 – Aprilie 2019

 

Obiectiv general :

Imbunătățirea competențelor manageriale, antreprenoriale și de management a resurselor umane, precum și a capacității de a utiliza și promova instrumente, metode, practici și standarde inovative și incluzive actuale de management pentru 510 manageri, antreprenori și angajați ai departamentelor de resurse umane din sectoarele cu potențial competitiv și înaltă specializare din Turism și ecoturim, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și pielarie, conform SNC/ SNCDI, din Regiunea Centru și sprijinirea a 48 de IMM în vederea revizuirii/ dezvoltării unor planuri strategice pe termen lung.

La nivelul economiei locale, beneficiile vor fi:

1) dezvoltarea culturii antreprenoriale incluzive, prin practici manageriale și de resurse umane și locuri de munca în cadrul cărora se favorizeaza calitățile și punctele forte ale personalului,

2) produse/ servicii cu grad înalt de specializare,

3) atragerea de noi clienți,

4) utilizarea eficientă a resurselor.

Ca urmare a dezvoltării/ îmbunătățirii competențelor de planificare strategică în antreprenoriat și la nivelurile de top și middle management, precum și în cadrul departamentelor de resurse umane se urmărește adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare, în contextul economiei bazate pe cunoaștere și creșterii exponențiale a informației. Se urmărește, de asemenea, o ocupare sustenabilă, incluzivă și de calitate a forței de muncă, prin conștientizarea angajatorilor cu privire la exigențele locului de muncă din mileniul al III-lea (înalt specializat, digitalizat, susținut de instrumente de productivitate și de tehnici de prioritizare și solutionare a problemelor) și nu în ultimul rând, o trecere către o cultură a învățării permanente, ca promotor al eficienței și eficacității activității economice.

 

Obiective specifice:

  1. a) Dezvoltarea profesională a 510 manageri, antreprenori și angajați din departamentele de resurse umane din minim 50 de întreprinderi care activează în Turism și ecoturim, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și pielărie -sectoare economice cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, din Regiunea Centru.
  2. b) Dezvoltarea și testarea unui cadru de planificare strategică sustenabil în rândul a minim 48 de IMM din sectoarele cu potențial competitiv și specializare inteligentă: Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și pielărie din Regiunea Centru, pe parcursul a 10 luni.

 

 

 

Servicii oferite:

  1. a) Organizarea de cursuri de specializare și perfecționare în domeniul competențelor antreprenoriale și managementului strategic – vor fi organizate și furnizate programe de formare profesională din sfera competențelor antreprenoriale cu accent pe planificarea strategică a afacerii – 6 cursuri (cate 1 curs/ județ) cu 25 de participanți/ grupă, management de proiect – 3 cursuri (1 curs la 2 județe învecinate) cu 25 de participanți/ grupă și la alegere, manager de produs, manager de inovare sau manager general (6 grupe) cu 25 de participanți.

 

  1. b) Organizarea de activități de specializare intensivă în domeniul managementului strategic – vor fi organizate 18 seminarii pentru managerii și antreprenorii din Regiunii Centru, cate 3 seminarii per județ. Scopul acestei activități este schimbul de bune practici și perfecționare a unor abilități esențiale managementului strategic, din perspectiva legăturii dintre performanță și inovare în rândul celor 410 manageri și antreprenori selectați

 

 

  1. c) Organizarea de activități de pregătire în vederea certificării și de

certificare a competențelor conform unor standarde internaționale – organizarea de activități de pregătire pentru obținerea unor certificări internaționale. Această activitate este dedicată unui număr de max 25 de manageri și antreprenori din domeniile vizate de proiect, care activează în principal în cadrul departamentelor de planificare, IT sau producție. Este vorba despre certificări din sfera managementului de proiect recunoscute de Project Management Institute (PMI), care vor fi subcontractate către un furnizor de formare în project management recunoscut PMI.

 

  1. d) Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru

angajații din departamentele de resurse umane – vor fi organizate și furnizate programe de formare profesională dedicate angajaților cu studii medii din departamentele de resurse umane, precum inițiere în ocupația Inspector resurse umane (80 de ore) și angajaților cu studii superioare din departamentele de resurse umane, respectiv cursuri de specializare/ perfecționare în ocupația manager de resurse umane. Numărul total de cursanți este de 100, iar cursurile de inspector, respectiv manager de resurse umane vor fi stabilite după ce se va cunoaște structura GT angajați/ manageri din departamentele de resurse umane.

 

  1. e) Identificarea nevoilor și problemelor specifice de planificare strategică ale întreprinderilor – În cadrul sub-activității, de cca 3 luni, se urmărește sprijinirea IMM din Regiunea Centru interesate de revizuirea sau dezvoltarea unor planuri strategice prin acțiuni menite să creeze un cadru procedural pentru analiza nevoilor de planificare strategică, ce poate fi transferat către întregul ecosistem antreprenorial regional. Criteriile de selecție ale întreprinderilor sunt:

– sediu sau punct de lucru în Regiunea Centru;

– cel puțin un domeniul de activitate (cod CAEN) se înscrie în lista codurilor CAEN cu potențial competitiv SNC/ creștere inteligentă SNCDI din sectoarele Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și Pielarie;

– cel puțin un angajat din aceste întreprinderi a fost instruit în cadrul proiectului și cunoaște principiile urmărite de acesta;

– întreprinderea este dispusă să furnizeze 2 persoane de contact care să aibă capacitatea profesională și managerială de a raspunde analizei de nevoi și de a elabora planul strategic pe o perioadă de 8 luni;

– întreprinderea semnează un acord de colaborare în vederea revizuirii/ dezvoltării planurilor strategice și este de acord să furnizeze datele acestora Autorității de Management. Principiul aplicat în selecție va fi „primul venit, primul servit”. Minim 2 întreprinderi vor fi din același județ, pentru asigurarea egalității de șanse, restul fiind distribuite conform principiului aplicat în selecție.

 

  1. f) Asigurarea de sprijin pentru întreprinderi în vederea elaborarii unei planificări strategice pe termen lung – Aceasta etapă constă într-o primă faza de sprijinire activă, prin consultanță și asistență directă pt dezvoltarea/ revizuirea planurilor strategice, cu o durată de cca 3 luni, în cadrul căreia experții proiectului și persoanele desemnate de către întreprinderi vor construi viziunea strategică, misiunea, obiectivele și planul de acțiuni pentru fiecare dintre acestea. Acestei faze ii vor urma 2 luni de ajustări și teste, în cadrul cărora se va începe punerea în aplicare a cel puțin unei măsuri/ practici/ metode sau unui standard de management, management al resurselor umane sau de valorificare a capitalului uman, conform planului strategic.

 

Grup țintă:

-375 pers formate FPC în competențe antreprenoriale, management de proiect, sau una dintre următoarele ocupații manageriale: manager de produs, manager de inovare, manager general

410 persoane instruite în cadrul unor seminarii ce vizează managementul strategic, pe dimensiunea designului ambientului de lucru (spațiu, timp, relații).

– 25 de manageri instruiți de un furnizor de formare autorizat Project Management Institute, Romania Chapter, în vederea obținerii unei certificări recunoscute la nivel internațional.

– 100 persoane instruite în topici legate de managementul resurselor umane.

– 48 de intreprinderi sprijinite în dezvoltarea sau revizuirea planurilor strategice pe termen lung

 

 

You may also like

One Response Comment

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.