Nr. inregistrare: 368 / 26.02.2018
Raportul evaluarii dosarelor de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020,

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Proiectul: Creșterea șanselor de angajare a șomerilor și a persoanelor inactive, prin
îmbunătățirea competențelor profesionale a acestora și facilitarea accesului la locuri de
muncă sustenabile – COMPETENȚE ȘI ANGAJARE”, cod MySmis121292
Bugetul estimat al proiectului: maxim 1.200.000 euro
Durata estimata a proiectului: Maxim 18 luni.
Regiunea/Regiunile eligibile propuse pentru acest proiect:
Regiunea Centru, Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Sud-Est.
Încheiat azi 26.02.2018, cu ocazia finalizării procedurii de selecţie a partenerilor persoane juridice,
pentru depunerea proiectului in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 cu titlul
“Creșterea șanselor de angajare a șomerilor și a persoanelor inactive, prin îmbunătățirea
competențelor profesionale a acestora și facilitarea accesului la locuri de muncă sustenabile –
COMPETENȚE ȘI ANGAJARE”, avand cod My Smis 121292, din cadrul apelului organizat de
Programul Operaţional Capital Uman, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6, Axa Prioritara
3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investitii 8.i, Obiectivul Specific 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6,
din cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și
3.6/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.

 

Procedura de selecţie s-a derulat cu parcurgerea următoarelor etape:

1. Publicarea pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare – IBA București, în data de 08.02.2018 a unui anunţ, cu numărul de înregistrare
364 / 08.02.2018, având titlul în cadrul site-ului “Anunţ de selecţie parteneri, persoane
juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman
(POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți” (anunțul fiind
disponibil la adresa: https://bioresurse.ro/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Anunt-deselectie-
parteneri-POCU.pdf), prin care se explică întreaga metodologie de selecţie a
partenerilor, documentele care trebuiesc depuse, precum și toate condițiile de calificare, dar și de
evaluare si selectare pe baza de punctaj;

2. Evaluarea documentelor primite, din punct de vedere al cerinţelor minime,
prescripţiilor, caracteristicilor de natură tehnică, condițiilor de eligibilitate și de
calificare (conform Anexei 3 la anunț), dar și a evaluarii si selectării pe bază de
punctaj (conform Anexei 4 la anunț), stabilite prin metodologia prezentată în anunţul
de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3 –
Locuri de muncă pentru toți.
Comisia de evaluare, constituită în baza Deciziei Directorului General al Institutului Naţional
de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, avand nr. 12 / 08.02.2018, a
participat azi 26.02.2018, ora 09:00, la evaluarea dosarelor depuse pentru selectarea de
parteneri pentru proiectul POCU 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 LESS, avand titlul “Creșterea
șanselor de angajare a șomerilor și a persoanelor inactive, prin îmbunătățirea
competențelor profesionale a acestora și facilitarea accesului la locuri de muncă
sustenabile – COMPETENȚE ȘI ANGAJARE” si avand cod My Smis 121292, din cadrul
Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axei prioritare 3 – Locuri
de muncă pentru toți, Obiectivului tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de
calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Priorității de investiții
8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru
persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de
angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă,
Obiectivului specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii
de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus
de educație, Obiectivului specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii
roma, Obiectivului specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din
agricultura de subzistență și semi-subzistență, Obiectivului specific 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de
competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și
informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici
(55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivului specific
3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor
dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma,
Obiectivului specific 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural,
în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, in conformitate cu Ghidul
Solicitantului – Conditii Specifice („Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și
creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă,
persoanelor din mediul rural – AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 – decembrie 2017”),
din cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și
3.6/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.
Comisia a evaluat dosarele de înscriere conform anunţului de selecţie nr. 364 / 08.02.2018, având
titlul în cadrul site-ului “Anunţ de selecţie parteneri, persoane juridice, pentru depunere
de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa
prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți”, publicat pe site-ul Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București”, în data de
08.02.2018, disponibil la adresa https://bioresurse.ro/wordpress/wpcontent/
uploads/2018/02/Anunt-de-selectie-parteneri-POCU.pdf.
Comisia a luat act despre faptul că în conformitate cu anunţul de selecţie, dosarele trebuiau depuse de
către organizaţiile (persoanele juridice) interesate să participe la selecţie, cuprinzând toate
documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 3/
PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 – Regiunile LESS”, la registratura Institutului
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, din
Str. Dinu Vintila, nr. 6, sector 2, Bucuresti, în data de 23.02.2018, în intervalul orar 08:00 –
16:00.

În intervalul şi până la termenul stabilit au fost depuse 2 (doua) dosare, unul din partea unei entităţi
persoane juridice, de drept privat fără scop patrimonial (ONG – asociatie) furnizor de formare
profesionala autorizat si unul din partea unei entitati persoane juridice, de drept public (un institut de
cercetare-dezvoltare), furnizor de formare profesionala autorizat, după cum urmează (lista ordonată pe
baza criteriului data primirii documentelor):
1. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI
INSTALATII DESTINARE ARICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA
2. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE SI INOVARE SOCIALA PENTRU TINERET SI
PERSOANE DIN GRUPURI VULNERABILE – ASIST
Comisia a evaluat dosarele înscrise si depuse, conform tuturor criteriilor din anunţul de selecţie nr.
364 / 08.02.2018, având titlul în cadrul site-ului “Anunţ de selecţie parteneri, persoane
juridice, pentru depunere de proiecte, în cadrul Programului Operațional Capital
Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți”, publicat pe
site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA
București.
În urma evaluării dosarului depus, punctajul rezultat este următorul si poate fi vizualizat aici.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.